ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Η γνώση είναι δημιουργός της ευτυχίας ( Πλάτωνας)                    

Ξέρεις να προστατευθείς;;; Ενημερώσου τώρα!!! (κάνε κλικ εδώ..)Οι μαθητικές Κοινότητες και η συμμετοχή των μαθητών στη σχολική ζωή

 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝ. 2015-16

    

 

 

Συνεργαζόμαστε ΟΛΟΙ!!!

   Το κανάλι μας στο YouTube

 Ακολουθήστε μας στο Facebook

 

 

 

 

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

 

 

Η  Διευθύντρια  και  όλοι  οι  εκπαιδευτικοί  του   4ου   Γυμνασίου  Ιλίου εύχονται  σε  όλους

ΚΑΛΑ   ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ     και    ΕΥΤΥΧΕΣ   ΤΟ  ΝΕΟ   ΕΤΟΣ    2018

 

 

 

 

 

 

 

ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ  ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

 

Ενημερώνουμε  τους  γονείς  και  κηδεμόνες  ότι  σύμφωνα  με  σχετική  Υπουργική  Απόφαση γιά το  σχολικό  έτος  2017-18  η  Ενισχυτική  Διδασκαλία  των  μαθητών/τριών  Γυμνασίου  περιλαμβάνει  τα  μαθήματα  Νεοελληνική  Γλώσσα  και  Γραμματεία, Αρχαία  Ελληνική  Γλώσσα  και  Γραμματεία, Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία  και  Αγγλικά. 

Οι  γονείς  και  κηδεμόνες  που  επιθυμούν τα παιδιά  τους  να  παρακολουθήσουν  κάποιο  από  τα  μαθήματα  αυτά θα  πρέπει να  υποβάλουν στο  σχολείο σχετική  αίτηση/δήλωση  σύμφωνη  προς  το  παρακάτω  υπόδειγμα  το  αργότερο  μέχρι  την  Παρασκευή  27  Οκτωβρίου  2017.

  

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ(1):  
Ο – Η Όνομα: Επώνυμο:
Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης(2):  
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:   Τηλ:  
Τόπος Κατοικίας:   Οδός:   Αριθ:   ΤΚ:  
ΑΦΜ Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου

mail):

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: ως γονέας/κηδεμόνας του/της ………………………………………………………, μαθητή/-τριας του ....... Τμήματος της ……. Τάξης Γυμνασίου, επιθυμώ να παρακολουθήσει κατά το σχολικό έτος 2017-2018 τα παρακάτω μαθήματα

1. Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία

……………

 

2. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία

 

……………

 

3. Μαθηματικά

 

……………

 

4. Φυσική

 

……………

 

5. Χημεία

 

……………

 

6. Αγγλικά

 

…………..

 

που προσφέρονται στο πλαίσιο της Πράξης «Ενισχυτική διδασκαλία στη Β/θμια εκπαίδευση, σχολικό έτος 2017-2018» στους ΑΠ 6, 8 & 9 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020»

Ημερομηνία: …………………….

Ο – Η Δηλ.

 

(Ονοματεπώνυμο και Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο γονέα ή κηδεμόνα το σχολείο στο οποίο ανήκει ο μαθητής.

(2) Αναγράφεται αριθμητικώς.

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.

 

10-10-17

   

 

 

5/9/2017    

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ         ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

 

 

 

 

Τελευταία ενημέρωση : 21-Δεκ-2017